OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego jest Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, (w skrócie: PCM w Rzeszowie SPZOZ) Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w PCM w Rzeszowie SPZOZ oraz podmiot przetwarzający działający dla PCM w Rzeszowie SPZOZ na podstawie umowy między stronami.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy,
  2. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę,
  3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, lecz nie dłużej niż 1 rok.
 4. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w procesie rekrutacji oraz następujące przepisy prawa:
  • przepis prawa tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 221 § 1 Kodeksu Pracy),
  • zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.
  • uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.
 5. Państwa dane pozyskane w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą do momentu zakończenia tej rekrutacji i/lub 1 rok na podstawie udzielonej zgody w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
  1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom PCM w Rzeszowie SPZOZ,
  2. podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PCM w Rzeszowie SPZOZ w tym: usługi prawne, pośrednictwa pracy oraz inspektorowi danych osobowych.
 7. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie,
 8. w jakim jest to niezbędne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.
 12. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do powołanego przez PCM w Rzeszowie SPZOZ Inspektora Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: iod@pcmrzeszow.pl lub
  • tel. kom.: - lub
  • listownie na adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, Plac Dworcowy 2
   35-201 Rzeszów.

Dyrektor PCM w Rzeszowie SPZOZ

Data aktualizacji: 02.07.2020 r.Linki
BIP NFZ Podkarpacie