Informacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZPodkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ jest w trakcie wdrażania procedury antykorupcyjnej celem ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych.

Zgłaszanie zdarzeń potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych

W sytuacji, gdyby ktokolwiek z Państwa był świadkiem zdarzenia, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu w jednej z następujących form:
  • pisemnej (na adres siedziby Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2, lub adres mail: sekretariat@pcmrzeszow.pl ) lub
  • ustnej (osobiście pod adresem: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2, I piętro, pokój nr 205)
Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu możliwe jest również w formie anonimowej informacji na piśmie, która także podlega dokładnej analizie.

Jednakże należy mieć na uwadze ograniczenia w ramach kontaktu anonimowego, bowiem w niektórych przypadkach przedstawienie nam informacji anonimowo może utrudniać podjęcie działań. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny nie jest wystarczający do podjęcia interwencji, a nie mamy możliwości skontaktowania się z osobą anonimowo informującą. W tego rodzaju sytuacjach przekazanie informacji anonimowo może uniemożliwiać bądź powodować znaczne wydłużenie czasu koniecznego do pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Dopuszczalne formy podziękowań składanych Pracownikom Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ

Akceptowalną przez Dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ formą podziękowań składanych Pracownikom, w sytuacji chęci okazania przez pacjenta lub jego rodziny wyrazów uznania i wdzięczności, są jedynie pisemne podziękowania przedłożone po zakończeniu leczenia, na ręce Pracownika, za pośrednictwem Jego bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora PCM w Rzeszowie SP ZOZ.

Słowa podziękowania mogą podlegać udostępnieniu na stronie internetowej PCM w Rzeszowie SP ZOZ w zakładce: „Informacje/Podziękowania od pacjentów", jak i na tablicach informacyjnych Przychodni.

Więcej informacji o przeciwdziałaniu korupcji można znaleźć: Co to jest korupcja?
https://www.antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/raporty-sytuacyjne/3539,Co-to-jest-korupcja.html
Konsekwencje korupcji:
https://www.antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/raporty-sytuacyjne/10013,Konsekwencje-naruszen-ustawy-antykorupcyjnej.html
Korupcja szkodzi drowiu:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/korupcja-szkodzi-zdrowiu
Linki
BIP NFZ Podkarpacie