Medycyna Pracy w PCM w Rzeszowie SPZOZ

Zgodnie z art.12. ust. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok.

Przed przystąpieniem do badań zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Podanie do Dyrekcji PCM w Rzeszowie SPZOZ o ofertę / umowę (pobierz plik).

Umowa określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów. Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

    Rejestracja pracowników (Pacjentów) odbywa się przez Pielęgniarkę Medycyny Pracy:
  • osobiście w PCM w Rzeszowie SPZOZ, Gabinet Pielęgniarki Medycyny Pracy (parter, gabinet nr 117)
  • telefonicznie, Gabinet Medycyny Pracy tel. 17 852 56 00.

Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.2020 poz. 1320)

Szczegółowych informacji w sprawie umów udziela: Starszy Inspektor – Alina Twaróg tel. 17 853 92 19,
e-mail: atwarog@pcmrzeszow.pl.
W sprawach związanych z wystawianiem faktur VAT, korektą faktur, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości tel. 17 853 92 19, e-mail: ksiegowosc@pcmrzeszow.pl.
Linki
BIP NFZ Podkarpacie