Deklaracja dostępności strony Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie jest dostostosowana do zasad dotyczących postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Bałata.
 • E-mail: sekretariat@pcmrzeszow.pl
 • Telefon: 17 852 89 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ
 • Adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ
  35 – 201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2
  NIP: 8132907451, Regon: 010647679, KRS: 0000011323
 • E-mail: sekretariat@pcmrzeszow.pl
 • Telefon: 17 852 89 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Linki
BIP NFZ Podkarpacie