OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, (w skrócie: PCM w Rzeszowie SPZOZ) Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w tym NIP, nr konta, dane adresowe organizacji,
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • numer telefonu,
  będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w PCM w Rzeszowie SPZOZ oraz podmiot przetwarzający działający dla PCM w Rzeszowie SPZOZ na podstawie umowy między stronami.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
  3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 5. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
 6. w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
 7. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi PCM w Rzeszowie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 9. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5.
 10. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 11. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).
 13. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do powołanego przez PCM w Rzeszowie SPZOZ Inspektora Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: iod@pcmrzeszow.pl lub
  • tel. kom.: - lub
  • listownie na adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, Plac Dworcowy 2
   35-201 Rzeszów.

Dyrektor PCM w Rzeszowie SPZOZ

Data aktualizacji: 02.07.2020 r.Linki
BIP NFZ Podkarpacie