OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - Pracownik PCM w Rzeszowie SPZOZ 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych w związku z realizacją obowiązków pracodawcy jest Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, (w skrócie: PCM w Rzeszowie SPZOZ) Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • imię, nazwisko (imiona),
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w Prawie Pracy,
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
 3. będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w PCM w Rzeszowie SPZOZ oraz podmiot przetwarzający działający dla OLK w Rzeszowie SPZOZ na podstawie umowy między stronami.
 4. Każdorazowo o ile byłoby to zasadne przetwarzanie danych w ramach procesu zatrudnienia może dotyczyć również imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w Prawie Pracy,
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi PCM w Rzeszowie SPZOZ zawarł umowę o współpracy, ale wyłącznie w obsłudze informatycznej realizowanej dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu działania jak i obowiązku prawnego nałożonego na pracodawcę,
 6. Dane osobowe będą przekazywane urzędom i podmiotom, w zakresie obowiązku jaki spełnić powinien pracodawca określonych przez przepisy prawa tj. m.in.: ZUS, Urząd Skarbowy.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.
 9. Każdy pracownik PCM w Rzeszowie SPZOZ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 10. Każdy pracownik PCM w Rzeszowie SPZOZ ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie Pracy art. 22 jest bezwzględnie wymagane dla zawarcia stosunku pracy.
 12. W przypadku niewyrażenia zgody i niepodania danych osobowych nie mam możliwości prawnej zawarcia umowy o pracę.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych dla celów profilowania.
 14. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do powołanego przez PCM w Rzeszowie SPZOZ Inspektora Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: iod@pcmrzeszow.pl lub
  • tel. kom.: - lub
  • listownie na adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, Plac Dworcowy 2
   35-201 Rzeszów.

Dyrektor PCM w Rzeszowie SPZOZ

Data aktualizacji: 02.07.2020 r.Linki
BIP NFZ Podkarpacie