OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - PacjenciW związku z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy, iż:
 1. administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji i udzielenia świadczenia medycznego jest Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów, NIP: 8132907451.
 2. Pozyskane dane osobowe obejmujące: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, inne dane gromadzone zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także dane kategorii szczególnych dotyczące stanu zdrowia, będą przetwarzane w następujących celach:
  1. ustalenia i weryfikacji Państwa tożsamości w ramach udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz w przypadku ustalania, potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także w zawiązku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanymi 10 marca 2020 r. na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ankieta wstępnej kwalifikacji);
  2. prowadzenia przez PCM w Rzeszowie SP ZOZ działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych, prowadzenia procesu leczenia rehabilitacyjnego oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zawiązku z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r . o działalności leczniczej;
  3. wypełnienia przez PCM w Rzeszowie SPZOZ obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa dotyczących archiwizacji dokumentów – podstawa art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zawiązku z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r . o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej, osobom wykonującym zawód medyczny oraz inne osobom wykonującym czynności pomocnicze lub nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego i utrzymaniem systemów teleinformatycznych, na podstawie upoważnienia administratora, a także placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu, który będzie kontynuował proces diagnostyki lub leczenia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tj. w zależności od rodzaju dokumentacji medycznej – od 2 do 30 lat - zgodnie z art. 29 ustawy. Dane zgromadzone w ankiecie wstępnej kwalifikacji, wobec braku jednoznacznych wytycznych GIS, będą podlegały zniszczeniu po upływie 2 miesięcy.
 5. Każdy pacjent PCM w Rzeszowie SPZOZ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych osobowych, co do których wniesiono skuteczny sprzeciw.
 6. Każdy osoba, której dane są przetwarzane, korzystająca z usług PCM w Rzeszowie SPZOZ ma prawo do wniesienia skargi w zakresie dotyczącego jej przetwarzania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do rejestracji i udzielenia świadczenia zdrowotnego. Zatajenie informacji lub podanie błędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia lub poważnymi negatywnymi skutkami medycznymi, a zatajenie informacji o chorobie zakaźnej może skutkować odpowiedzialnością karną.
 8. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień lub zgłoszenia dostrzeżonych nieprawidłowości, prosimy o kontakt z powołanym przez PCM w Rzeszowie SP ZOZ inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pcmrzeszów.pl lub listownie na adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Plac Dworcowy 2, 35 - 201 Rzeszów.

Dyrektor PCM w Rzeszowie SPZOZ

mgr. inż Krzysztof BałataLinki
BIP NFZ Podkarpacie