OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - Kontrahenci 1. Administratorem i odbiorcą Pana/Pani/Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy o współpracę z Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ, (w skrócie PCM w Rzeszowie SPZOZ) Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów.
 2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • dane rejestrowe Kontrahenta w tym NIP, nr konta, dane adresowe organizacji,
  • kwalifikacje/prawo wykonywania zawodu (w sytuacji, gdy umowa z Kontrahentem dotyczy realizacji usług medycznych)
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • numer telefonu,
  będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w PCM w Rzeszowie SPZOZ oraz podmiot przetwarzający działający dla PCM w Rzeszowie SPZOZ na podstawie umowy między stronami.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane na potrzeby:
  1. związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji i potrzeb biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana/Państwa sprzeciwu.
 5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W oparciu o Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana/Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do powołanego przez PCM w Rzeszowie SPZOZ Inspektora Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: iod@pcmrzeszow.pl lub
  • tel. kom.: - lub
  • listownie na adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, Plac Dworcowy 2
   35-201 Rzeszów.

Dyrektor PCM w Rzeszowie SPZOZ

Data aktualizacji: 02.07.2020 r.Linki
BIP NFZ Podkarpacie